REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN HEROSISZTUKI.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE HEROSISZTUKI.PL

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady korzystania ze strony herosisztuki.pl oraz organizację szkoleń i kursów, w tym uprawnienia i obowiązki uczestników kursów.
 2. Niniejszy regulamin reguluje kursy odbywające się w trybie kursów regularnych. Kursy wakacyjne, warsztaty, szkolenia indywidualne regulują odrębne regulaminy.
 3. herosisztuki.pl organizuje kursy zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na herosisztuki.pl.
 4. Zapis na kurs można dokonać przesyłając zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie kontakt.
 5. Zapisy na kursy organizowane przez herosisztuki.pl oraz korzystanie z usług dostarczanych przez herosisztuki.pl jest jednoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu. 
 6. W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba małoletnia regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
 7. herosisztuki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie o czym powiadomi natychmiast uczestników kursów.

ZAPIS NA KURSY RYSUNKU, MALARSTWA I GRAFIKI HEROSISZTUKI.PL

 1. Zapis na kurs jest możliwy  poprzez stronę internetową, telefonicznie pod numerem: 720 708 545  oraz mailowo na adres: zapisy@herosisztuki.pl Zapis jest równoznaczny z zawiązaniem umowy pomiędzy herosisztuki.pl a uczestnikiem.
 2. Przy dokonywaniu wpłat za kurs należy podać imię i nazwisko uczestnika kursu oraz nazwę kursu. Przy wpłacie za kilka kursów podaje się kilka nazw kursów w tytule.
  Przykładowy Tytuł przelewu: Jan Kowalski – Rysunek Akademicki.
 3. Jeśli organizowany kurs jest kursem cyklicznym, wpłata miesięczna oznacza wykupienie czterech (lub innej liczby uzgodnionej przy podpisywaniu umowy z herosisztuki.pl) lekcji. Jeśli uczestnik nie wykorzysta tej ilości w danym miesiącu nie przechodzi ona na następny miesiąc. Herosi Sztuki mogą wyznaczyć dodatkowy termin poza harmonogramem na odrobienie lekcji. Warunkiem odrobienia jest poinformowanie z 48 godzinnym wyprzedzeniem organizatorów kursu o planowanej nieobecności.
 4. Jeśli organizowany kurs jest kursem jednorazowym i ma charakter tematyczny, dotyczący specyficznej techniki malarskiej, rysunkowej lub graficznej, wpłata i rezerwacja obejmuje wyłącznie rezerwacje na jeden konkretny termin (na przykład dwa weekendy z rzędu) i nie przechodzi ona na następne terminy. Zasady kursów tematycznych są indywidualne dla danego kursu i trzeba o nie pytać na maila zapisy@herosisztuki.pl.
 5. Zapisu na kurs może dokonać każda osoba pełnoletnia oraz osoby małoletnie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego, która to zgoda musi zostać dostarczona w formie pisemnej do herosisztuki.pl. W przypadku zapisu osoby małoletniej umowa zostaje zawarta pomiędzy herosisztuki.pl a prawnym opiekunem uczestnika.
 6. herosisztuki.pl nie gwarantuje przyjęcia zapisu dokonanego przez uczestnika (np. ze względu na zbyt dużą liczbę chętnych na kurs). Podstawą przyjęcia na kurs jest kolejność zgłoszeń i wpłat, chyba że w ofercie kursu zaznaczono inaczej. Pierwszeństwem przyjęcia mogą zostać obdarzeni np. pracownicy herosisztuki.pl.
 7. Dokonując zapisu przez stronę herosisztuki.pl lub inną dostępną metodą zobowiązuje się do uczestnictwa w kursie oraz jego opłacenia na zasadach opisanych w dalszej części regulaminu.
 8. herosisztuki.pl poinformuje uczestnika mailowo o przyjęciu zgłoszenia. W przypadku odrzucenia zapisu przez herosisztuki.pl umowa pomiędzy stronami zostaje rozwiązana a herosisztuki.pl zobowiązuje się zwrócić wszelkie ewentualne opłaty na rzecz kursu w terminie do 14 dni.
 9. W mailu zapisowym herosisztuki.pl przypomni o terminie rozpoczęcia kursu oraz wymaganych do uczestnictwa materiałach lub sprzęcie.
 10. herosisztuki.pl informuje o nowych nowych naborach uczestników na kursy na stronie internetowej, instagramie oraz facebooku.
 11. W szczególnych przypadkach, uwzględniając umotywowaną prośbę uczestnika, herosisztuki.pl może zadecydować o przyjęciu kandydata pomimo wyczerpania limitu miejsc.

KOMUNIKACJA Z HEROSISZTUKI.PL

 1. Komunikacja pomiędzy herosisztuki.pl a uczestnikami odbywa się drogą mailową przez zapisy@herosisztuki.pl. Klient ma obowiązek używać do komunikacji maila którego podał w umowie jako mail korespondencyjny.
 2. Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do przeglądania poczty elektronicznej. W razie zaniedbania tego obowiązku, nie może on tłumaczyć się wobec herosisztuki.pl nieznajomością korespondencji otrzymanej tą drogą oraz żądać reklamacji dotyczącej sytuacji lub zdarzeń, które wynikły przez jego zaniedbanie.
 3. Klient o wszelkich zmianach ma obowiązek przekazywać informacje osobiście w swoim imieniu organizatorom kursu Herosi Sztuki za pośrednictwem środków komunikacji opisanych w umowie z Herosi Sztuki. Informacje przekazywane przez osoby trzecie będą uznawane za niedostarczone.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH RYSUNKU I GRAFIKI HEROSISZTUKI.PL

 1. W kursach, o ile w ofercie kursu nie zaznaczono inaczej, mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz małoletnie. Uczestnictwo osób małoletnich może być dopuszczone na specjalną prośbę i odpowiedzialność prawnego opiekuna dziecka.
 2. Uczestnik może wybrać dowolny kurs z oferty herosisztuki.pl W przypadku wątpliwości należy przed zapisem skontaktować się z herosisztuki.pl w celu uzyskania porady. herosisztuki.pl może poprosić o pokazanie prac aby móc dokładnie ocenić poziom zaawansowania uczestnika.
 3. Na kurs malarski uczestnik jest zobowiązany przynieść własne podobrazie malarskie, pędzle, farby i paletę malarską oraz szmatkę do wycierania pędzli.W razie wątpliwości prosimy o telefon lub mail w celu konsultacji.
 4. Na kursy rysunkowe uczestnik powinien posiadać niezbędne materiały: szkicownik, kartki proponowany format b2, czarną kredkę (węgiel lub ołówek), gumkę, szeroki pędzel oraz dodatkowe materiały, które może wyznaczyć prowadzący.
 5. Na kursy komputerowe stacjonarne materiały zapewnia Herosi Sztuki.
 6. Na kursy komputerowe w trybie online uczestnik powinien zapewnić sobie własny sprzęt w postaci komputera, tabletu graficznego, chyba że w ofercie kursu wskazano inaczej.
 7. Przed rozpoczęciem kursów komputerowych uczestnik ma obowiązek zainstalować wymagany program, podany w ofercie kursu, w wersji podanej przez herosisztuki.pl lub nowszej i upewnić się, że program poprawnie się uruchamia. W razie problemów z instalacją uczestnik kursu może skontaktować się z herosisztuki.pl.
 8. Uczestnik kursu może zainstalować program zamienny, inny niż podany w ofercie, o podobnym przeznaczeniu, jednak herosisztuki.pl nie odpowiada za rozbieżności wynikające z zastosowania innego oprogramowania i ewentualne komplikacje w realizacji pełnego programu kursu.
 9. herosisztuki.pl nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt uczestnika oraz legalność oprogramowania, które się na nim znajduje.
 10. Jeśli uczestnik prezentuje zachowanie, które zakłóca spokój pozostałym uczestnikom kursu lub utrudnia prowadzącemu należyte jego przeprowadzenie, prowadzący ma prawo wyprosić uczestnika z sali i placówki. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za kurs.

ORGANIZACJA KURSÓW RYSUNKU I GRAFIKI HEROSI SZTUKI

 1. Kursy odbywają się w wyznaczonym przez herosisztuki.pl czasie i miejscu na stronie internetowej lub podanych w induwidualnych mailach wysłanych uczestnikom przed terminem kursu.
 2. Dokonując zapisu na kurs uczestnik zobowiązuje się do rzetelnej pracy w trakcie kursu, zgodnej z wytycznymi i zaleceniami prowadzącego.
 3. herosisztuki.pl przeprowadza kursy bazując na programie uwzględnionym w ofercie opublikowanej na herosisztuki.pl 
 4. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat programu, uczestnik może skontaktować się z herosisztuki.pl drogą telefoniczną lub mailową. herosisztuki.pl postara się udzielić precyzyjnych informacji na temat programu kursu, zastrzegając sobie jednak prawo do nie wyjawiania części informacji, z uwagi na prawa autorskie do programu.
 5. W zależności od poziomu zaawansowania uczestników herosisztuki.pl może zmodyfikować program w celu jego rozszerzenia lub też, w przypadku wyraźnych utrudnień grupy, uproszczenia i uzupełniania braków programowych.
 6. herosisztuki.pl dokłada starań, aby kursy były przeprowadzane przez stałych prowadzących, jednak zastrzega sobie prawo do ich zmiany w trakcie trwania kursu na stałe lub w ramach pojedynczego zastępstwa, którego organizacja spoczywa na prowadzącym.
 7. Prace wykonane przez uczestników podczas kursu, przygotowane w domu i przedstawione prowadzącemu do korekty lub wgrane przez uczestnika na bezpieczny serwer plików, którego właścicielem jest herosisztuki.pl, mogą być zachowane w bazie danych i używane do celów marketingowych herosisztuki.pl

OPŁATY ZA KURSY RYSUNKU I GRAFIKI HEROSI SZTUKI

 1. Kursy prowadzone przez herosisztuki.pl są odpłatne.
 2. Opłata upoważnia Uczestnika do uczestnictwa w kursie za który zapłacił.
 3. Cennik kursów jest podany na herosisztuki.pl i zależy m.in. od rodzaju, poziomu zaawansowania i czasu trwania kursu.
 4. herosisztuki.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany cen ze względu na strategię cenową oraz okresowe promocje. Uczestnika obowiązuje cena kursu w momencie Zapisu.
 5. Opłaty za kurs uczestnik dokonuje:
  a. poprzez przelew na konto bankowe wskazane przez herosisztuki.pl w mailu zapisowym;
  b. gotówką na zajęciach herosisztuki.pl.
 6. Potwierdzeniem dokonania płatności przez uczestnika jest potwierdzenie wykonania przelewu lub imienne potwierdzenie wydane przez herosisztuki.pl w formie drukowanej lub cyfrowej.
 7. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego uczestnik ma obowiązek podać w jego tytule: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu wraz miesiącem za który dokonywana jest wpłata.
 8. herosisztuki.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności wynikające z braku lub błędnie podanych danych przez uczestnika; może to skutkować nie dopuszczeniem uczestnika do kursu.
 9. Opłatę za kurs należy uiścić po otrzymaniu potwierdzenia zapisu, przed pierwszymi zajęciami lub wcześniej, w terminie wskazanym w mailu zapisowym. Niewniesienie opłaty we wskazanym terminie może skutkować niewpuszczeniem uczestnika na kurs lub też, w przypadku dużej liczby chętnych, skreśleniem z listy uczestników.
 10. Uczestnik dokonuje opłaty za kurs w całkowitej wysokości. Na prośbę uczestnika herosisztuki.pl może zezwolić na płatność ratalną. Prośbę należy zgłosić w formularzu zapisowym lub mailowo na adres herosisztuki.pl
 11. Płatność ratalna jest możliwa po uprzednim ustaleniu z herosisztuki.pl
 12. Uczestnikowi przysługują zniżki zgodnie z informacją podaną na herosisztuki.pl
 13. herosisztuki.pl zastrzega sobie prawo do różnic w indywidualnych negocjacjach zniżek oraz płatności ratalnych. Negocjacje w celu ważności muszą być potwierdzone drogą mailową.

ODWOŁANIA ZAJĘĆ ORAZ ZASTĘPSTWA

 1. herosisztuki.pl  zastrzega sobie możliwość odwołania kursu w następujących przypadkach:
  a. na kurs dokonała zapisu mniejsza niż minimalna liczba uczestników wymaganych do przeprowadzenia kursu;
  b. herosisztuki.pl , z przyczyn niezależnych, nie udało się zapewnić odpowiedniego prowadzącego w terminie kursu.
 2. W przypadku odwołania kursu herosisztuki.pl  umożliwia przepisanie się na inny kurs bądź grupę, pod warunkiem wolnych miejsc. Za uzgodnieniem z uczestnikami, którzy dokonali zapisu herosisztuki.pl  może również przesunąć rozpoczęcie kursu do 4 tygodni.
 3. W przypadku choroby prowadzącego bądź innej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kursie, herosisztuki.pl  organizuje zastępstwo, za którego organizację, dobór zastępcy oraz przebieg odpowiada prowadzący.
 4. herosisztuki.pl  zastrzega sobie prawo do odwołania pojedynczych zajęć w przypadkach:
  a. gdy w ciągu pół godziny od rozpoczęcia zajęć nie stawiła się wymagana liczba osób do przeprowadzenia kursu;
  b. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności prowadzącego;
  c. gdy w dniu zajęć wypada święto państwowe lub kościelne.
 5. W przypadku odwołania zajęć  uczestnicy mają możliwość odrobić zajęcia w terminie wyznaczonym przez Herosi Sztuki.
 6. Prowadzący może ustalić termin odrobienia dogodny dla jak największej liczby uczestników lub uczestnik może odrobić zajęcia ustalając inny termin z herosisztuki.pl 
 7. herosisztuki.pl  informuje uczestników o odwołaniu zajęć mailowo i/lub telefonicznie i/lub poprzez portale społecznościowe.

ZMIANY W KURSACH, ZAWIESZENIA ORAZ REZYGNACJE

 1. Uczestnicy podpisują umowę subskrypcyjną na czas nieokreślony. Chyba że specyfika usługi wymaga innego czasu i formy umowy.
 2. Uczestnik może zgłosić rezygnację z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania.
 3. Rezygnacja oznacza anulowanie wszelkich zniżek. Opłata za miesiąc wypowiedzenia musi zawsze stanowić pełną wartość kursu.
 4. Rezygnacja może zostać uznana jedynie po uregulowaniu wszystkich należności wobec Herosi Sztuki.
 5. Rezygnacji można dokonać przekazując uzupełniony formularz rezygnacji do placówki Herosi Sztuki. Rezygnacje słowne nie będą akceptowane.
 6. Rezygnacja skuteczna jest po okresie wypowiedzenia określonym w umowie z Herosi Sztuki oraz spełnieniu wszystkich warunków rozwiązania umowy.
 7. W przypadku prawidłowego złożenia rezygnacji herosisztuki.pl wypisuje uczestnika z kursu po zakończeniu okresu wypowiedzenia. Nie ma możliwości natychmiastowej rezygnacji w trakcie miesiąca.
 8. W przypadku zdarzeń losowych, które uniemożliwiają uczestnikowi uczęszczanie na kurs w wybranym terminie, uczestnikowi przysługuje możliwość zmiany grupy w trakcie trwania kursu, pod warunkiem wolnych miejsc oraz złożenia stosownego wniosku do Herosi Sztuki.
 9. W przypadku gdy uczestnik chce zrezygnować z kursu jeszcze przed jego rozpoczęciem, informację taką należy zgłosić co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu. W przeciwnym wypadku uczestnik zobowiązany jest dokonać opłaty za kurs, niezależnie od decyzji o wzięciu w nim udziału, ze względu na koszty poczynione przez pracownię w celu organizacji kursu. Jeśli rezygnacja zostanie złożona w terminie, herosisztuki.pl dokona zwrotu ewentualnych opłat na rzecz kursu.
 10. W wyjątkowych sytuacjach zaakceptowanych przez HEROSI SZTUKI można zawiesić zajęcia na okres ustalony z HEROSI SZTUKI. W trakcie okresu zawieszenia opłata miesięczna może ulec pomniejszeniu do kwoty 100 zł. Warunkiem otrzymania pomniejszenia kwoty opłaty jest kontynuacja kursu po zawieszeniu. Wypowiedzenie umowy anuluje pomniejszenie należności i będzie wymagało uregulowania do pełnej kwoty za kurs.

ZWROTY

 1. Zwroty wykonywane są na podstawie zasadnego wniosku o zwrot złożonego przez uczestnika drogą mailową na adres zapisy@herosisztuki.pl oraz dostarczonego przez niego potwierdzenia wpłaty, tj. potwierdzenia wykonania przelewu lub imiennego potwierdzenia wydanego przez herosisztuki.pl. Obowiązek złożenia wniosku nie dotyczy sytuacji, w których zwrot wykonywany jest z winy herosisztuki.pl (np.powodu odwołania kursu lub zmiany jego terminu).
 2. Zwrot opłat może być dokonany poprzez przelew na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty lub zwrot gotówki w przypadku płatności w pracowni.
 3. Wniosek jest weryfikowany przez herosisztuki.pl w ciągu 14 dni i uczestnik zostaje poinformowany mailowo o możliwości odebrania zwrotu.
 4. Zwroty na konto bankowe dokonywane są w ciągu 14 dni od zatwierdzenia wniosku przez kursy rysunku i grafiki herosisztuki.pl lub potwierdzenia rezygnacji uczestnika oraz odwołania bądź zmiany terminu kursu przez herosisztuki.pl.
 5. herosisztuki.pl nie dokonuje zwrotów opłat za kurs jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie uczestnika, który nie poinformował herosisztuki.pl o rezygnacji.
 6. Żądanie zwrotu, o którym mowa w powyższym punkcie, jest możliwe wówczas, gdy na miejsce osoby rezygnującej dokona zapisu inny, wskazany przez nią uczestnik.
 7. W szczególnych przypadkach, takich jak pobyt w szpitalu, poważne komplikacje zdrowotne lub niektóre sytuacje rodzinne, herosisztuki.pl zwraca część opłaty za niewykorzystane z tej przyczyny zajęcia. Warunkiem jest niezwłoczne poinformowanie herosisztuki.plherosisztuki.pl może wymagać udokumentowania takiej sytuacji. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 8. W pozostałych przypadkach niż ujęte w powyższym punkcie, uczestnik, który nie zgłosił rezygnacji w terminie ma obowiązek dokonać pełnej opłaty za kurs; przysługuje mu jednak prawo do odrobienia nieobecności.

ODROBIENIA

 1. W przypadku gdy uczestnik ma zamiar nie stawić się na zajęcia ma on obowiązek zgłosić nieobecność na zajęciach telefonicznie na nr 720 708 545 lub mailowo na adres zapisy@herosisztuki.pl z 48 godzinnym wyprzedzeniem.
 2. Herosi sztuki mogą dobrowolnie wyznaczyć termin do odrobienia zajęć, na których kursant był nieobecny. Termin tych zajęć ustalany jest indywidualnie z herosisztuki.pl

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane ze szkoleniami oraz ich organizacją uczestnicy powinni zgłaszać mailowo na zapisy@herosisztuki.pl w terminie do 3 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie wniesienia reklamacji.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. herosisztuki.pl nie ubezpiecza kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych w czasie kursu.
 2. herosisztuki.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki kursantów.
 3. herosisztuki.pl nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscu prowadzenia kursu. Kursant jest zobowiązany dbać samodzielnie o rzeczy osobiste oraz bezpieczeństwo sprzętu i wartościowych przedmiotów wnoszonych na kurs. W przypadku kradzieży, uczestnik kursu powinien niezwłocznie poinformować prowadzącego o zaistniałym zdarzeniu. herosisztuki.pl ma obowiązek wezwać policję.

ZASADY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Kategorycznie zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej herosisztuki.pl oraz strony Herosi Sztuki – Kursy Rysunku i Grafiki na facebooku (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody herosisztuki.pl lub bez wyraźnego podania autora materiałów wraz z odnośnikiem prowadzącym do strony herosisztuki.pl 
 2. Zakazane jest przekazywanie bądź przetwarzanie wszelkich materiałów dydaktycznych i prac związanych z uczestnictwem w kursie, organizowanym przez herosiSztuki.pl, jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym, a w szczególności podmiotom konkurencyjnym w stosunku do herosi sztuki oraz wykorzystania ich w celach naruszających prawa autorskie i autorskie prawa majątkowe.
 3. Naruszenie zakazu opisanego w powyższym punkcie będzie skutkować odpowiedzialnością cywilną uczestnika z tytułu szkody poniesionej przez herosisztuki.pl
 4. W czasie trwania kursów zabrania się korzystania z urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez zgody herosisztuki.pl Dodatkowo zabrania się udostępniania obrazów i nagrań bez podania herosisztuki.pl jako miejsca wykonania rejestracji, oraz bez pisemnej zgody herosisztuki.pl na wykorzystanie ich w inny sposób.

PRYWATNOŚĆ I WIZERUNEK

 1. Wysyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez herosisztuki.pl
 2. herosisztuki.pl zbiera dane osobowe uczestników w celu rzetelnego prowadzenia kursów, tworzenia statystyk, ulepszania programu kursów.
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, poprawy i usunięcia.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku i głosu podczas zajęć w pracowni i wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych herosisztuki.pl, w tym w szczególności na publikację zdjęć oraz filmów na herosisztuki.pl oraz portalach społecznościowych.
 5. Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku zgodnie z polityką prywatności.
 6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez herosisztuki.pl znajdują się w polityce prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas trwania kursu w pomieszczeniu mają prawo przebywać wyłącznie organizatorzy, pracownicy herosisztuki.pl oraz uczestnicy, którzy dokonali (lub za których dokonano) opłaty za szkolenie.
 2. Na kurs nie wolno przyprowadzać zwierząt. Uczestnik może zostać nie wpuszczony na kurs bez zwrotu kosztów jeśli nie podporządkuje się tym wymogom.
 3. Uczestnik ma obowiązek dbać o mienie herosisztuki.pl, użytkowaną pracownię oraz powierzony mu sprzęt i ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi herosisztuki.pl, na skutek jego działania.
 4. Podczas trwania szkolenia oraz w placówce w której prowadzone jest szkolenie jest całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz używania innych środków odurzających w tym narkotyków i silnych leków. W przypadku dolegliwości zdrowotnych i konieczności zażywania silnych leków prosimy o uprzednie zgłoszenie tego do organizatorów na zapisy@herosisztuki.pl
 5. Nie wpuszczamy na kurs osób w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających. Prowadzący ma prawo wyprosić taką osobę z kursu oraz skreślić ją z listy uczestników bez zwrotu kosztów za kurs.
 6. Uczestnik godzi się na monitorowanie w tym rejestracje audiowizualną terenu prowadzenia kursu przez herosisztuki.pl lub podmiot zewnętrzny w celu pilnowania bezpieczeństwa podczas kursu.
 7. Uwagi oraz zapytania dotyczące kursów prosimy kierować na zapisy@herosisztuki.pl
 8. Wszelkie wątpliwości co do niniejszego regulaminu rozstrzyga herosisztuki.pl
 9. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 10. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2023 roku.